• בן גוריון
  • בר אילן
  • הטכניון
  • העברית ירושלים
  • וייצמן
  • אוניברסיטת חיפה
  • תל אביב
  • האוניברסיטה הפתוחה

מהו ועד ראשי האוניבסיטאות?

ור"ה – ועד ראשי האוניברסיטאות, הינו גוף וולונטרי שהוקם על ידי ראשי אוניברסיטאות המחקר של ישראל.  חברים בו הנשיאים, הרקטורים והמנהלים הכלליים של האוניברסיטאות.  מטרת פעילות ור"ה היא לקדם ולייעל את הטיפול המשותף בנושאים הנוגעים לכל האוניברסיטאות, ולהציג את עניינן המשותף בצורה היעילה ביותר בפני מקבלי ההחלטות השונים הנוגעים למערכת ההשכלה הגבוהה של ישראל. כל זאת למען הקידום, השיפור והטיפוח של המחקר המדעי וההוראה האקדמית לטובת מדינת ישראל והחברה הישראלית.

VERA – Association of University Heads, Israel, is a voluntary body founded by the heads of Israel's research universities. Members are the Presidents, Rectors and Director General's of each of Israel's universities. The objective of the association is to promote and to improve the management of aspects of common interest to all the universities and to present their common interest in the most efficient manner to the decision making bodies in higher education. All this in order to promote, improve and develop scientific research and standards of academic teaching for the good of the country and its citizens.

דבר יו"ר ועד ראשי האוניברסיטאות

ron robin

דבר היו"ר

"משימתנו העליונה, כפי שאני רואה אותה, היא לקדם את ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל תוך שמירה על איתנותן וכתנאי לכך – את עצמאותן – של האוניברסיטאות. נשמור על איתנותנו ועל עצמאותנו ליזום, לחשוב, להביע ולפעול בכל הזירות הנדרשות ונמשיך להיות לקטר מוביל בחברה הישראלית ולמגדלור של עוצמה מדעית ואנושית."

פרופ' רון רובין, יו"ר ועד ראשי האוניברסיטאות

"Our top priority, as I see it, is to promote higher education in Israel while strengthening the independence of Israeli universities... If we keep our independence and the freedom to create, think and act, we shall continue to be a lighthouse of humanistic and scientific knowledge".
Prof. Ron Rubin, Chairman of Israel's Association of University Heads

המשך