מהו ור"ה

מהו ור"ה?

ור"ה – ועד ראשי האוניברסיטאות, הינו גוף וולונטרי שהוקם על ידי ראשי אוניברסיטאות המחקר של ישראל.
חברים בו הנשיאים, הרקטורים והמנכ"לים של האוניברסיטאות.
מטרת פעילות ור"ה היא לקדם ולייעל את הטיפול המשותף בנושאים הנוגעים לכל האוניברסיטאות, ולהציג את עניינן המשותף בצורה היעילה ביותר בפני מקבלי ההחלטות השונים הנוגעים למערכת ההשכלה הגבוהה של ישראל.
כל זאת למען הקידום, השיפור והטיפוח של המחקר המדעי וההוראה האקדמית לטובת מדינת ישראל והחברה הישראלית.

רקע

עד שנות ה-60 פעלה המערכת האוניברסיטאית בצורה מבוזרת, כשכל אוניברסיטה קיבלה החלטות בצורה נפרדת, ללא תיאום ועל בסיס אופי הפעילות המקומי בלבד. עם השנים, בעקבות הצורך לתת מענה אחיד לסוגיות כמו הסכמי שכר עם אנשי סגל (אקדמי, מינהלי) ותביעות משפטיות שמהותן השוואת תנאים בין האוניברסיטאות – הוחלט על תיאום בין-אוניברסיטאי ברמה מערכתית.

לאור האמור לעיל, לקראת אמצע שנות ה- 60 הוחלט בהנהלות האוניברסיטאות על הקמת מסגרות משותפות במסגרתן תואמו עמדות ונקבעו כללים אחידים בנושאים שונים, שהיו מעניינם של כלל המוסדות. על כן החלו לפעול, בהפרשי זמן קצרים, הגופים הבין-אוניברסיטאיים הבאים:
ועד ראשי מוסדות (ור"מ) שמאוחר יותר שונה שמו לועד ראשי האוניברסיטאות (ור"ה); ועדת שכר; ועדת מנכ"לים; ועדת גזברים; ועדת מנהלי כ"א ששימשה גם כתת ועדת שכר; ועדה לענייני קבלת תלמידים – שמאוחר יותר שונה שמה
לצוות הבין-אוניברסיטאי למדיניות קבלה; ועדת היועצים המשפטיים.
כמו כן, מונו מדי פעם ועדות אד-הוק לנושאים שונים.

כיום ור"ה מורכב ממליאת ועד ראשי האוניברסיטאות, הכוללת את הנשיאים, הרקטורים והמנכ"לים של תשע אוניברסיטאות המחקר. מליאת ור"ה מתכנסת מספר פעמים בשנה לפי הצורך.

העבודה השוטפת נעשית בפורומים קבועים של נשיאים, רקטורים ומנכ"לים המתכנסים אחת לחודש או לפי הצורך. לכל אחד מהם נבחר יו"ר שהוא אחד מחברי הפורום, לתקופת כהונה מוגבלת בזמן.

בנוסף פועלים בור"ה פורומים קבועים נוספים כמו "הפורום הבינאוניברסיטאי למדיניות קבלה" בראשותו של פרופ' אייל זיסר, סגן הרקטור של אוניברסיטת תל-אביב. פורום זה משלב את מנהלי הרישום והקבלה בכל מוסד יחד עם הרקטורים או נציגיהם לנושא זה. פורום נוסף הוא "פורום היועצים המשפטיים של ור"ה", בראשותה של עו"ד סלי בסון, היועצת המשפטית של האוניברסיטה הפתוחה; פורום שחבריו הם היועצים המשפטיים של כל האוניברסיטאות ועוסק בתיאום בנושאי חקיקה וכד'.

פורומים נוספים כמו פורום רכזי מכרזים, פורום אחראי תכנון ובניה וכד', פועלים ומתכנסים אד-הוק במידת הצורך.

עו"ד רחל בן ארי היא היועצת המשפטית של ור"ה.

גב' דבורה מרגוליס היא ראש מינהל ור"ה.